സുന്നത്ത് നമസ്കാരം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം