മുസ്ലിമിന്‍റെ അറിവില്ലായ്മ

വിേശഷണം

ആരാധനകളിലും ഇടപാടുകളിലും മറ്റെല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പ്രവാചകനെ പിന്തുടരേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യത വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം