നബി(സ്വ)യുടെ ഹജ്ജ്

വിേശഷണം

നബി (സ്വ)ചെയ്ത ഹജ്ജിന്‍റെ വിവരങ്ങളും വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം