ജനങ്ങള്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പാപങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം