ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും

വിേശഷണം

ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്വ സംമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ചു ള്ള അപഗ്രഥ പഠനമാണിത്. അടിമത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം