ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും

വിേശഷണം

ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്വ സംമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ചു ള്ള അപഗ്രഥ പഠനമാണിത്. അടിമത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം