വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ നിയമസംഹിതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്ന തരത്തില്‍ ഓരോശാഖയിലുമുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ ക്രാമാനുഗതമായി ക്രോഡീകരിച്ച റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം