നമസ്കാരത്തിന്‍റെ റുകനുകള്‍-ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ റുക്നുകള്‍,എണ്ണം,നിര്‍ബന്ധ ഘടകങ്ങള്‍,സുന്നത്തുകള്‍,നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം