ദുല്‍ഹജ്ജും ബലിപെരുന്നാളും ബലിയുടെ വിധികളും

വിേശഷണം

ദുല്‍ഹജ്ജും ബലിപെരുന്നാളും ബലിയുടെ വിധികളും- ദുല്‍ഹജ്ജ് പത്തിന്‍റെയും അയ്യാമു തശ്’രീഖിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകളും വിധികളും മര്യാദകളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം