നബികുടു:ബത്തെയും സ്വഹാബികളെയും കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠനം

വിേശഷണം

നബികുടു:ബത്തെയും സ്വഹാബികളെയും കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠനം;‌-ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നേടുന്നതിന് പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന അവരുടെ സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം