ഖാലിദ് ഇബ്’നു വലീദ്(അല്ലാഹുവിന്‍റെ വാള്‍)

വിേശഷണം

ഖാലിദ് ഇബ്’നു വലീദ്:-അല്ലാഹുവിന്‍റെ വാള്‍
എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട പ്രസ്തുത സ്വഹാബിയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം