ഹജ്ജും ഏകദൈവ വിശ്വാസവും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നിഷ്കളങ്കമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളില്‍ പ്പെട്ട ഹജ്ജിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം