ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടി

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെ റുക്നുകള്‍, നിര്‍ബന്ധ കാര്യങ്ങള്‍, സുന്നത്തുകള്‍,വിധികള്‍ തുടങ്ങി ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം