മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ തെളിവുകളും

വിേശഷണം

കുറിച്ചുളള സംക്ഷി മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ തെളിവുകളും:- ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ
ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ
പ്ത വിവരണമാണിത് തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും പരലോകത്തെ കുറിച്ചും അവയുടെ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം