ഹജ്ജ്-ചില ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജ്-ചില ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍:- ഹജ്ജ് ചയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കുക്ക്ക്ക ചില ഉപദേശങ്ങളാണിത്.കൂടാതെ മീഖാത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും മസ്ജിദു നബവി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതൂ കൊണ്ടുള്ള ഫലങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.പ്രസ്തുത സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ആളുകളില്‍ കാണാറുള്ള ചില തെറ്റുകളും ഹാജിമാരില്‍ സന്‍ഭവിക്കുന്ന പിഴവുകളും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം