ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടേയും സിയാറത്തിന്‍റെയും രൂപവും അവയിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം