സ്ത്രീയുടെ ഹിജാബും നമസ്കാരത്തില്‍ അവളുടെ വസ്ത്രവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം