സ്വഹീഹു മുസ്ലിം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിനും സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരിക്കും ശേഷം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമാണ് ഇമാം മുസ്ലിമിന്‍റെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം