വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ അറിയാനുള്ള വഴികാട്ടിയായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.അമുസ്ലീംകളുടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി ഇതില്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം