സത്യമതം

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം,ശരിയായ മാര്‍ഗ്ഗം, അല്ലാഹുവും അടിമയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം