സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന നിര്‍ബന്ധമായതും സുന്നത്തായതുമായ ആരാധനകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം