അറിയുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സമകാലീക ലോകത്ത് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി പ്രയാസ്സങ്ങളാല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ സന്മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്താനാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്കായി ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന യഥാര്‍ഥ വിജയമാര്‍ഗ്ഗവും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ഇഹപര സമാധാനവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം