മറവിയുടെ സുജൂദ്

വിേശഷണം

മറവിയുടെ സുജൂദിന്‍റെ വിധികള്‍,സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ രൂപം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം