പൂര്‍വ്വീകരും സമകാലീകരുമായ ഖുര്‍ആന്‍ ഓത്തുകാര്‍

വിേശഷണം

ബകര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് അബൂസൈദ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ ലഘുലേഖയില്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.
പാരായണം ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍,ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി,പാരായണം ചെയ്യുന്നവന്‍റെയും ഓതുന്നവന്‍റെയും ചായ്‌വുകള്‍, ശബ്ദംവ്യത്യാസപ്പെടുത്തല്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം