മസീഹുദ്ദജ്ജാലും യഅ്ജുജ്‌ മഅ്ജുജും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം