അല്ലാഹുവിന് പുറമെ സഹാ‍ായം തേടുന്നതിനും പ്രശ്നക്കാരനെയും ഗണീതക്കാരനെയും സതൃപ്പെടിത്തിന്നതി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം