നബി(സ)യുടെ കുടുംബത്തോടും സഹാബികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കല്‍

വിേശഷണം

നബി(സ)യുടെ കുടുംബത്തോടും സഹാബികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കല്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമാണ്. അതിന്‍റെ അഭാവമാണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായ പിളര്‍പ്പിനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം