വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍:-ഇസ്ലാ‍മില്‍ നിലനില്‍ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും വിവരിച്ചു തന്നു.അതില്‍പെട്ട ഇസ്ലാമില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം