വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • സകാത്‌ മലയാളം

  MP3

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  സകാത്‌ നല്‍കല്‍ ആര്‍കൊക്കെ നിര്‍ബന്ധമാവും? സകാതിന്റെ അവകാശികള്‍, കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങള്‍, സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സകാത്‌. സകാതിനെസംബന്ധിച്ച്‌ സമഗ്രമായ വിശദീകരിക്കുന്ന 9 പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം

 • MP3

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  സകാത്ത്‌ ധനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ്‍. ദരിദ്രന്റെ അവകാശമാണത്‌, ധനികന്റെ ഔദാര്യമല്ല. സകാത്തിന്‍ ഇസ്ലാം നല്കിീയ സ്ഥാനവും അത്‌ നല്കാെത്തവര്ക്ക് ‌ അല്ലാഹു നല്കുാന്ന ഭൗതികവും പാരത്രി കവുമായ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചും പ്രഭാഷകന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം