വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)

നബിചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങളുംസമഗ്രമായി ഉള്‍കൊള്ളുന്ന സൈറ്റാണിത്.ഇത് പത്തുഭാഷകളിലായി ലഭിക്കും.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • MP3

    അമുസ്ലിംകള് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു, നേപാളി ഭാഷയില് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചാണിത്. ധാരാളം അമുസ്ലിം ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരും പ്രവാചകരുടെ സത്യ സന്ധതക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാര്ഗ്ഗവും സന്ദേശവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും അവരുടെ വാക്കുകള്ഉദ്ധരിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം