വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • video-shot

    ഇതാണ് ഇസ്ലാം (2) അംഹറിക്‌

    MP4

    ഇതാണ് ഇസ്ലാം (2) അംഹരി ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന്‍റെ മഹത്വം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം