വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • തുര്‍കിഷ്‌

    MP3

    മസീഹു ദജ്ജാല്‍:- അന്ത്യനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദജ്ജാല്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും പ്രസ്തുത സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ മുസ്ലീംകള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം