വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • PDF

    പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലഖനത്തില്‍ പരാമര്ശിക്കുന്നത്. സര്‍വ്വ സൃഷ്ടികളോടും കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമ സൃഷ്ടി.

  • video-shot

    MP4

    പ്രവാചകന്‍(സ)ക്ക്ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നകാരുണ്യം പ്രവാചകന്‍(സ)ക്ക്ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നകാരുണ്യംവ്യക്തമാക്കുന്നഏതാനുംകാര്യങ്ങളാണ്ഈലഖനത്തില്പരാമര്ശിക്കുന്നത്. സര്‍വ്വ സൃഷ്ടികളോടുംകാരുണ്യത്തോടെപെരുമാറിയിരുന്നപ്രവാചകനെപരിചയപ്പെടുത്തുന്നഉത്തമസൃഷ്ടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം