വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഈസ ബ്നു മറിയം

ഈസ ബ്നു മറിയം(അ)യെ കുറിച്ച് മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസം, അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി(സ)യെ കുറിച്ച് ന്‍ല്‍കിയ സുവിശേഷം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം