വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഗ്രന്ഥ സത്തകളുടെ ഓഡിയോ വിവരണം

വിവിധ ഗ്രന്ഥ സത്തകളുടെ ഓഡിയോ വിവരണം. ഗ്രന്ഥ സത്തകളുടെ പഠനം ആവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് പൂര്‍വ്വീകര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഇതില്‍ ധാരാളം ഗ്രന്ഥ സത്തകളുടെ ഓഡിയോ വിവരണം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • MP3

    നവവിയുടെ നാല്‍’പത് ഹദീസുകള്‍:- ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും വിധികളും നിയമങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന സുപ്രധാന ഹദീസുകളുടെ സമാഹരമാണ് നവവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം