വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • PDF

  എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകള് ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് മീഡിയകളിലെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ശക്തമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകള് ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷിക്കുന്നു എന്ന് സവിസ്തരം പ്രതിബാദിക്കുക്കയാണ് ജര്മ്മന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേനത്തില് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല , ആപേക്ഷികമായി ഇസ്ലാം മതം അതി വേഗത്തില് ലോകത്ത് പ്രചാരം സിദ്ധിക്കുകയുമാണിപ്പോള്. അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവര് സ്ത്രീകളാണെന്നതും അത്ഭുതകരമാണ്.

 • PDF

  ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മുന്‍ധാരണയോടു കൂടി സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആ വസ്തുവിന്‍റെ സൌന്ദര്യം നുകരാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത പോലെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാന്‍ അതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ രചിച്ച പുസ്തകത്തില് നിന്നല്ല ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ കൃതിയാണ് ഈ പുസ്തകം .

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിട്ടു വീഴ്ച മനസ്ഥിതിയെ വിലയിരുത്തുകയും അതിന്‍റെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • PDF

  മതത്തില്‍ ബലാല്‍കാരമില്ല, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ചേര്‍ക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അത് തെരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കാനാണ് ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

 • PDF

  ഇസ്ലാം വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും നിര്‍ഭയത്വവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ മതമാണെന്നും, സമൂഹത്തില്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും അനീതിക്കെതിരില്‍ പോരാടാനും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം