വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • PDF

  മുന് ധാരണയോടെ ഏതൊരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്കും സാക്ഷാല് സൌന്ദര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് സാധ്യമല്ല,. അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മോശമായ രീതിയില് താങ്കള് മനസ്സിലാക്കുകയോ വായിക്കുകയോ കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തുവെങ്കിലും യദാര്ഥ ശ്രോതസ്സില് നിന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയം നീ ഈ ലേഖനം വായിക്കണം എന്നും യഥാര്ത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഗ്രന്ഥ കര്ത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

 • PDF

  മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

  എന്തു കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിംകള് ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അതിനഅവര്ക്ക് വല്ല കാരണവും ഉണ്ടോ എന്നും ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നു

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സാര്വ്വത്രികത മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഇസ്ലാമിക കര്മ്മ ശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്തം എന്ന പുസ്തകത്തില് നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചതും ഇസ്ലാമിന്റ കാരുണ്യത്തെ പ്രതിബാദിക്കുന്നതുമായ ലേഖനം. പ്രവാചകന്(സ) അന്ത്യനാള് വരേയുള്ള സര്വ്വ മനുഷ്യര്ക്കും കാരുണ്യവാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനും അന്തിമ ദൂതനുമാണെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം