വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • PDF

    ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം മുന് ധാരണയോടു കൂടി എന്തിനെ നാം സമീപിച്ചാലും അതിന്റെ ശരിയായാ സൌന്ദര്യം കണ്ടെത്താന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മോശമായ വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കില് , അല്ലെങ്കില് കേള്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥി പ്രമാണത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം മനസ്സിലാക്കാന് താങ്കള് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്,

  • video-shot

    ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായം പോര്‍ചുഗീസ്‌

    MP4

    മറ്റു മതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചി ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായവും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം