പ്രവാചകന്(സ) യുടെ മുന്പ് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായിരുന്നോ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്(സ) യുടെ മുന്പ് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായിരുന്നോ. ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം