ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രത്യേകത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് നടത്തിയ ഒരഭിമുഖത്തില്‍ എന്തു കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിംകള്‍ ഇസ്ലാമിനെ സത്യമതമായി അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം