മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

പരിശോധന: മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഊഫ്

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജ്ജിദ് എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ മതം ആകുന്നത് എന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം