നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം