രോഗിയുടെ നോമ്പ്

വിേശഷണം

വര്‍ഷങ്ങളായി രോഗം കാരണം നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം