ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെപ്പോള്‍?

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെപ്പോള്‍? എന്ന കാര്യത്തിലെ മതവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം