ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമോ?

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ പതിവായി എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വര്‍ഷം അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലെ ഇസ്ലാമിക നടപടി വ്യക്തമാക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം