ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നോല്‍ക്കണമോ?

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നോല്‍ക്കണമോ? എന്ന കാര്യത്തിലെ ഇസ്ലാമിക നിലപാട്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം