ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ക്കും റമദാനില്‍ നോറ്റുവീട്ടാനുള്ള നോമ്പുകള്‍ക്കുമായി ഒരു നിയ്യത്ത്

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ക്കും റമദാനില്‍ നോറ്റുവീട്ടാനുള്ള നോമ്പുകള്‍ക്കുമായി ഒരു നിയ്യത്ത് കോണ്ട് ശരിയാകുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം