ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴായ്ചയും എടുക്കല്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴായ്ചയും എടുത്താല്‍ രണ്ടിന്‍റെ യും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം