ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ എടുക്കാന്‍ പകലില്‍ നിയ്യത്ത് വെക്കല്‍

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ഖാലിദ് ഇബ്നു അലി അല്‍ മുശൈഖഹ്

പരിഭാഷ: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍

പരിശോധന: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍

പ്രസാധകർ:

www.islamtoday.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ എടുക്കാന്‍ പകലില്‍ നിയ്യത്ത് വെക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഡോ: ഖാലിദ് ഇബ്’നു അലി മുശൈഖഹ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം