ഉപദ്രവകാരികളായ ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിലെ യുക്തി

വിേശഷണം

ഉപദ്രവകാരികളായ ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിലെ യുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദ് നല്‍കിയ മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം