ആയെങ്കില്‍ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആയെങ്കില്‍ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍ ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു.നബി(സ്വ) ഇത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം